Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản khác (18)
Trích yếu: Về việc cập nhật danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày có hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đăng ký lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH
Ngày ban hành:
25/09/2019
Ngày có hiệu lực:
25/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tin đối ngoại phục vụ Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36
Ngày ban hành:
17/09/2019
Ngày có hiệu lực:
17/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
02/07/2019
Ngày có hiệu lực:
02/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày có hiệu lực:
05/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày có hiệu lực:
23/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày có hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày có hiệu lực:
24/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực