Những quy định chung

28/12/2017 10:10 AM


Những quy định chung

       1. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông toàn ngành Bảo hiểm xã hội thuộc tỉnh Bình Phước, mọi giao dịch, tư vấn chế độ chính sách, nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với tổ chức và cá nhân, kể cả hồ sơ gửi qua đường bưu điện, được thực hiện tại phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội tỉnh và bộ phận Tiếp nhận hồ sơ thuộc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã (gọi chung là bảo hiểm xã hội huyện). Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

       2. Các quy định về thủ tục hồ sơ, trình tự và thời hạn giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được niêm yết công khai tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã (gọi chung là bảo hiểm xã hội huyện).

      3. Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và bộ phận Tiếp nhận hồ sơ thuộc BHXH huyện có trách nhiệm tư vấn về chế độ chính sách, thủ tục hồ sơ và kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý tiếp nhận hồ sơ, in 2 tờ biên bản giao nhận hồ sơ, ghi rõ số lượng hồ sơ tiếp nhận, thời hạn trả kết quả giải quyết (01 trả cho đối tượng, 01 kẹp vào hồ sơ chuyển tới các phòng nghiệp vụ liên quan thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh).

            Hồ sơ giao nhận giữa các bên phải ký giao nhận đầy đủ.

      4. Căn cứ vào thời hạn trả hồ sơ ghi trên giấy hẹn, các phòng nghiệp vụ giải quyết và chuyển trả kết quả cho phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ trước ít nhất 01 ngày;
        - Thời hạn giải quyết hồ sơ trong Quy định này được tính theo ngày làm việc.

        - Nếu ngày trả kết quả trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết thì chuyển sang ngày làm việc liền kề.

        - Hồ sơ do Bảo hiểm xã hội các huyện tiếp nhận và giải quyết theo phân cấp thì thời hạn giải quyết như đối với tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.

         - Hồ sơ do Bảo hiểm xã hội huyện tiếp nhận chuyển về Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết thì thời hạn trả kết quả nhiều hơn 02 ngày làm việc so với quy định hồ sơ nộp trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.

       5. Hàng ngày, các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các huyện cử cán bộ trực tiếp đến giao và nhận hồ sơ tại phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ từ 14h – 16h. Nhưng đối với các huyện ở xa thì phải đến giao nhận hố sơ ít nhất 01 lần/01 tuần.

       6. Việc hoàn chỉnh các thủ tục hành chính như: đóng dấu, vào số, ghi sổ,…phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện kịp thời khi có đề nghị của các phòng nghiệp vụ.

        7. Những trường hợp ít hồ sơ hoặc hồ sơ đơn giản như: cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế, xác nhận sổ, chốt sổ bảo hiểm xã hội, thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh thì Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan để giải quyết ngay cho đối tượng.

        8. Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng-phục hồi sức khoẻ, phòng Chế độ bảo hiểm xã hội dựa vào chương trình quản lý thu để xác định tiền lương cho từng đối tượng mà không phải thông qua phòng Cấp sổ, thẻ xác định.

        9. Tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, hồ sơ đã tiếp nhận nhưng khi các phòng nghiệp vụ giải quyết mà có vướng mắc thì chuyển trả ngay trong ngày cho phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ kèm theo Phiếu trả hồ sơ của phòng nghiệp vụ nêu rõ lý do trả hồ sơ, Khi nhận lại hồ sơ do các phòng nghiệp vụ chuyển trả, phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho tổ chức,cá nhân bổ sung hoặc trả lại hồ sơ.

            Sau khi tổ chức, cá nhân đã bổ sung đầy đủ hồ sơ, Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ thực hiện như quy trình tiếp nhận lần đầu.

         10. Hồ sơ đã tiếp nhận đủ thủ tục, nhưng quá trình xét duyệt do phải điều chỉnh về nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng thì phòng đang xử lý hồ sơ liên hệ với các phòng nghiệp vụ có liên quan (hoặc Bảo hiểm xã hội các huyện) để xác định bổ sung, điều chỉnh, giải quyết theo quy định. Nếu không phối hợp giải quyết được thì báo cáo lãnh đạo xem xét, xử lý.

         11. Đối với thủ tục hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Bảo hiểm xã hội và Quyết định số 3591/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Tổng Giám đốc về việc ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

         12. Từ “bản sao” nêu trong thủ tục, hồ sơ của Quy định này là bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

         13. Các nghiệp vụ khác không có trong Quy định này, các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các huyện phối hợp xử lý đúng theo quy định. Trong quá trình thực hiện Quy định này, giao cho phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tiếp tục rà soát và tham mưu cho Giám đốc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các Quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn.

          

           Một số từ ngữ viết tắt sử dụng trong Quy định này, gồm có:

           - Bảo hiểm xã hội: BHXH;

           - Bảo hiểm y tế: BHYT;

           - Bảo hiểm xã hội bắt buộc: BHXHBB;

           - Bảo hiểm y tế bắt buộc: BHYTBB;

           - Bảo hiểm xã hội tự nguyện: BHXHTN;

           - Bảo hiểm y tế tự nguyện: BHYTTN;

           - Bảo hiểm thất nghiệp: BHTN;

           - Tai nạn lao động: TNLĐ;

           - Bệnh nghề nghiệp: BNN;

           - Công nghệ thông tin: CNTT;

           - Tiếp nhận Quản lý hồ sơ : TN-QLHS

           - Chế độ BHXH: CĐBHXH

           - Giám định bảo hiểm y tế: GĐBHYT;

           - Kế hoạch - Tài chính: KH-TC;

           - Khám, chữa bệnh: KCB;

           - Hội đồng Giám định y khoa: HĐGĐYK;

           - Hợp đồng lao động: HĐLĐ;

           - Mất sức lao động: MSLĐ;

           - Người sử dụng lao động: NSDLĐ;

           - Doanh nghiệp: DN;

           - Người lao động: NLĐ;

           - Nghỉ dưỡng sức-phục hồi sức khoẻ: NDS-PHSK;

           - Uỷ ban nhân dân: UBND.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN